نام استاد

دکتر محمود انوشه

درباره استاد
دکتر محمود انوشه از روانشناسان و مشاوره های خانواده به شمار می آید. شیوه سخنرانی جذاب و بیان موضوعات و مشکلات جوانان با زبانی شیوا او را به چهره ای مشهور در بین جوانان تبدیل نموده است. 
درسگفتارها
تارنمای استاد
تماس با استاد
سوابق استاد
آثار و تالیفات

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir